Módszertan és kutatástörténet kutatási osztály

Az osztály feladata, hogy naprakész legyen a korszerű kvalitatív, kvantitatív és kevert módszertani irányzatokban a társadalomtudományok területén, továbbá előmozdítsa e módszerek kritikai és reflexív alkalmazását az interdiszciplináris társadalomkutatásban. 

Az osztály tevékenységének középpontjában a magyar szociológia és a kapcsolódó diszciplínák tanulmányozása és kritkai feldolgozása áll. Egyfelől gyűjti, archiválja és digitalizálja a szociológiai forrásokat, nyers adatokat és más kutatási anyagokat, másfelől kutatja a magyar szociológia történetét.

Az osztály két kutatási irányzatot kezdeményezett tagjai és az intézet további kutatói bevonásával. A Kvalitatív Módszerek irány a kvalitatív szociológiai módszerek aktuális kérdéseire specializálódott, vezetője Acsády Judit. A másik az Emlékezet, érték- és kultúrakutatás területére koncentrál, vezetője Zombory Máté.

Az osztály kutatói különböző hazai és nemzetközi kutatási programokban vesznek részt a legkülönfélébb témákban (pl. társadalomelmélet, társadalomtörténet, civil társadalom, életmód, gender és kultúrakutatás, társadalmi reprezentációk, stb.) a legkülönfélébb elméleti és módszertani keretek között (pl. többváltozós modellezés, interjús módszerek, diskurzuselemzés, stb.).

Az osztály kutatói széleskörű publikációs tevékenységet folytatnak magyar és idegen nyelven.

Osztályvezető: Messing Vera

Az osztály tagjai:  

Árendás Zsuzsanna

Dupcsik Csaba

Erőss Gábor

Gárdos Judit

Janky Béla

Katona Noémi

Kerényi Szabina

Kisfalusi Dorottya

 

Koltai Júlia

Kovács Éva Judit

Ságvári Bence

Schmidt Andrea

Szabari Vera

Tardos Katalin

Vajda Róza

Vigvári András